گواهینامه ها و تأییدیه ها

این شرکت که دارای گواهینامه مدیریت سیستم یکپارچه کیفیت IMS ) ISO 9001:2008 ISO 14000:2004 OHSAS 18000:2007 HSE-MS) در مدیریت کیفیت می باشد، خط مشی خود را بر مبنای بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست، جلب رضایت کلیه ذینفعان سازمان، بهبود کیفیت و گسترش فعالیت ها، آموزش و انگیزش کارکنان پایه گذاری نموده است.

image 1 0f 3 thumb
 image 2 0f 3 thumb