پروژه ها و قرارداد ها

فهرست سوابق کاری شرکت آهاران

ردیف

موضوع قرارداد /خرید

 شماره قرارداد/ درخواست

تاریخ شروع قرارداد/ درخواست

تاریخ پایان قرارداد/ درخواست

مبلغ قرارداد (ریال)

شرکت نفت مرکزی

1

خرید 6700 کیسه نشاسته سیب زمینی و
خرید 18000 کیسه نشاسته گندم

SHD – 80125

1379/07/17

-

4.000.000.000

2

خرید نشاسته گندم

50-72-10034

1382/03/10

-

494.400.000

3

خرید نشاسته سیب زمینی 100 تن

SHP-20382

1382/04/31

-

780.000.000

4

پکیج گل حفاری

50-74-20075

1383/05/24

1385/05/24

137.964.472.000

5

پکیج گل حفاری

50-72-10087

1385/05/24

1385/07/24

1.954.483.000

6

فوم حفاری

50-72-20063

1384/11/27

1386/02/29

5.880.000.000

7

قرارداد خرید و تأمین 5قلم مواد شیمیایی مورد نیاز عملیات حفاری

50-72-10089

1385/06/15

1387/07/27

35.094.875.000

8

قرارداد امولسی فایر گل روغنی و ویسکاسیفایر

50-72-10090

1385/06/15

1387/07/27

23.108.600.000

9

کلسیم بروماید

50-72-10103

1387/03/21

1388/09/21

16.698.000.000

10

پکیج گل حفاری

50-72-10108

1387/05/05

1389/08/05

175.369.585.000

11

پکیج گل حفاری

50-72-10110

1387/05/05

1389/08/05

79.992.710.000

شرکت مناطق نفتخیز جنوب

12

خرید 25000 کیسه نشاسته گندم معادل625تن

08-21-89-8030049

1380/11/24

-

3.192.500.000

13

خرید50000 کیسه نشاسته گندم  معادل1250تن

08-21-89-8030050

1380/11/24

-

8.512.500.000

14

قرارداد خدمات تهیه، ذخیره سازی و حمل مواد شیمیایی مورد نیاز جهت سیال حفاری (138 حلقه چاه)

53-74-1481

1384/03/10

1389/01/15

451.982.468.400

15

نشاسته گندم و سیب زمینی

08-21-89-8030138

1381/08/26

-

30.433.000.000

16

خرید 30000 کیسه CMC

08-21-89-8130169

1382/03/11

-

17.250.000.000

17

قرارداد خدمات تهیه، ذخیره سازی و حمل مواد شیمیایی مورد نیاز جهت سیال حفاری (حدود 400 حلقه چاه)

53-74-1668

 

1388/07/15

1393/06/31

 

1.892.437.841.464

18

انجام خدمات تهیه ، ذخیره سازی و حمل مواد شیمیایی مورد نیاز سیال حفاری در حوزه شرکت های بهره برداری نفت و گاز کارون و مسجد سلیمان

53-74-1919

1393/07/01

ادامه دارد

2.806.168.000.000

شرکت ملی حفاری

19

خرید 1350 کیسه  CMC LV
  (25 کیلویی)

خ د /15-4/ا ت/82

1382/05/04

-

489.375.000

20

خرید 1700 کیسه STARCH
(25 کیلویی)

خ د /19-4/ا ت/82

1382/05/04

-

216.750.000

21

خرید 3560 کیسه CMC HV
  (25 کیلویی)

خ د /22-4/ا ت/82

1382/05/05

-

1.735.500.000

22

خرید 3930 کیسه  CMC LV
(25 کیلویی)

خ د /22-4/ا ت/82

1382/05/05

-

1.424.625.000

23

خرید 3825 کیسه STARCH
(25 کیلویی)

خ د /02-4/ا ت/83

1383/02/09

-

430.312.500

شرکت کالای نفت تهران

24

خرید 200.000 لیتر فوم حفاری

XRS-40146-TE

1374/12/15

-

1.000.000.000

25

خرید 800 کیسه STARCH
      (25کیلویی)

K-810103

1381/07/03

-

140.000.000

26

خرید 1900 بشکه ANTI FOAM

K-810119

1381/07/29

-

1.900.000.000

27

خرید 5000 کیسه     CMC HV
(25 کیلویی)

K-810118

1381/08/04

-

3.125.000.000

28

خرید 24000 کیسه   STARCH
(25 کیلویی)

K-810141

1381/08/07

-

4.200.000.000

29

خرید 50000 کیسه   STARCH
(25 کیلویی)

K-810146

1381/08/07

-

8.750.000.000

شرکت اکتشاف نفت

30

خرید 1500 بشکه فوم حفاری

ت م/79-2860/خ

1379/01/17

-

1.230.000.000

31

خرید 500 تن نشاسته حفاری

ت م/80-2338/خ

1380/06/28

-

2.635.000.000

32

خرید 40.000 بشکه گل روغنی

-

 

-

9.888.400.000

شرکت CNPC

33

فوم حفاری و پی ای سی اچ وی (5 فقره)

CPTS/DF/0102052

1381/05/27

-

10.175.640.000

مهندسی توسعه نفت

34

خرید مواد گل حفاری

MZP-10088

1381/08/08

-

51.037.280.000

شرکت ARAMCO  (عربستان سعودی)

35

خرید 1.250.000 کیسه STARCH
( 25کیلویی )

-

به مدت 5سال

-

-

36

خرید  Filtration Control: DRLG MUD

6000003969

2008

-

 

شرکت PDO  (عمان)

37

خرید40.000 کیسه نشاستهHT حفاری(25کیلویی)

-

به مدت 3سال

-

-

کل پروژه های انجام شده 9 شرکت فوق جمعاً معادل 5.789.691.317.364 ریال